Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI : Classis Alkmaar
Telefoon nr.: 02 24 53 16 11
06 20 76 98 02
RSIN/Fiscaal
nummer : 824106271
Website : www.classisalkmaar.nl
E-mail : classisalkmaar@quicknet.nl
Adres : Heerenweg 204
Postcode : 1768 BK
Plaats : Barsingerhorn

De Classis Alkmaar is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: "De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes"

De Classis Alkmaar is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Alkmaar.
 

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur en dagelijks bestuur

Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. In ordinantie 4, artikel 14, lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven: "De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden."

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald: "Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken."

Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als ten minste de helft van het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.

De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is: "de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten."

Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van €.1.500,00 als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.

In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classis andere inkomsten en uitgaven dan die in verband met vergader- en administratiekosten.
 

Doelstelling en visie

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade en Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Taken volgens Ord. 4-15-1
Leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen.

Voor de jaren 2015-2017 zal met name het werk onder jongeren ter hand worden genomen. In 2015 zullen ontmoetingsavonden georganiseerd worden. In samenwerking met JOP wordt een actieplan ontwikkeld.

Bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten, het verlenen van bijstand aan de gemeenten bij de vervulling van hun missionaire roeping - daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn - en waar nodig het zelf gestalte geven aan de missionaire arbeid binnen de classis;

In samenwerking met het landelijk missionair team werken aan de missionaire bewustwording van de plaatselijke gemeente.

Gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten

In de jaren 2016 en 2017 zal een begin gemaakt worden met het ontwikkelen van plannen aangaande verdere samenwerking tussen de gemeenten.

Er op toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen, het advies en hulp bieden aan de kerkenraden, het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis

Het toezien op roeping en taak vindt primair plaats door de visitatie. Advies en hulp aan kerkenraden vindt in de classis plaats door verdieping in gemeenschappelijke onderwerpen.

Uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de classis behoren, het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode.

De classis zal doen wat gedaan moet worden zonder een prioritering vooraf.

Verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.

De classis zal doen wat gedaan moet worden zonder een prioritering vooraf.

Aldus vastgesteld op de classicale vergadering d.d. 29/10/2015
 
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid

In de regel zijn aan de classis geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen. De beloning van predikanten die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten".
De beloning van overige medewerkers die in een voorkomend geval rechtspositioneel in loondienst zijn van de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag activiteiten
Verslag activiteiten

In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is bepaald dat de classicale vergadering onder andere tot taak heeft:
- het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen
- het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten
- het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
- het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis

De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Een uittrekstel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuďteit: de classicale vergadering komt 3 ŕ 4 maal per jaar bij elkaar, haar breed moderamen vergadert 4 tot 6 maal per jaar, de werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers komen eveneens 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar. Eventuele classicale commissie ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


begrotingrekeningrekening
201720162015
 
baten 
 
Bijdrage algemene middelen € .1.500,00 € .1.500,00 € .1.500,00
Bijdragen gemeenten € 4.429,50 € 6.067,50 € 8.267,50
Bijdrage jeugdwerk € 19.021,00
Overige inkomsten € ...185,00 € ...187,56 € ...187,56
Totaal baten € .6.114,50 € .7.755,06 € .9.955,06

lasten

Vergaderkosten classicale vergaderingen € .1.500,00 € .1.456,56 € .1.431,55
Vergaderkosten breed moderamen € ...375,00 € ...209,90 € ...596,10
Scribaatskosten € ...300,00 € ...364,99 € ...519,49
Reiskosten € ...700,00 € ...740,13 € ...771,77
Jeugdwerk € .1.500,00 € .....0,00 € .3.646,26
Kosten werkgemeenschappen € ...400,00 € ...199,15 € ...117,00
Kosten classicale commissies € ...800,00 € ...309,60 € ...275,20
Onvoorzien € ...150,00 € ...100,00 € ...223,451
Totaal lasten € .5.725,00 € .3.369,63 € .7.575,72

Resultaat (baten lasten) € .4.369,63 € .2.339,84


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

In de regel zijn de inkomsten van de classis bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijke geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vastgestelde beleidsplan.

De lasten van de classis beperken zich in de regel tot vergader- en administratiekosten.
 
Classis Alkmaar ANBI